Thành viên Hội đồng quản trị

Meg Kiely/mebk2002@gmail.com
Chủ tịch
William H. Grogan/w.grogan.nha@gmail.com
Phó Chủ tịch
Erica E. Ball/ericaball@rcn.com
Ủy viên
Greg Bazaz/gbaz100651@aol.com
Thủ quỹ
Kimberly Condon / kmc0116@verizon.net
Trợ lý thủ quỹ