Nhân viên

HÀNH CHÍNH


Điện thoại: 508-653-2971
SỐ FAX: (508) 650-9982

Randy Waters, MPHA
Giám đốc điều hành
(508) 653-2971 x 205
[email protected]
Có sẵn theo lịch hẹn.

Sue Hur 
Người quản lý tài chính 
(508) 653-2971 x 204
[email protected]

Dorothy Wright
Điều phối viên Gia cư và Người cao tuổi
(508) 653-2971 x 201
[email protected]     

Joan O'Dell
Điều phối viên Nhà ở cho Người cao tuổi
(508) 653-2971 x 203
[email protected]

Michael Kelleher
Quản lý Gia cư / Điều phối viên Phần 8
(508) 653-2971 x 202
[email protected]

 
Bảo trì & Quản trị. Điều phối viên hỗ trợ
(508) 653-2971 x 200

Jane Purser
Điều phối viên Dịch vụ Thường trú
(508) 653-2971 x 206
JPurser @ NatickHA.org

Quản đốc Bảo trì. Jeffrey Harmon
Cơ khí bảo dưỡng. Ryan Poirier
Cơ khí bảo dưỡng. Chris Collari
Cơ khí bảo dưỡng. Michael Losurdo
Cơ khí bảo dưỡng. Finbar Doyle
Cơ khí bảo dưỡng. Robert Cotter