کارکنان

اداری


تلفن: 508-653-2971
فکس: (508) 650-9982

رندی واترز، MPHA
مدیر اجرایی
(508) 653-2971 x 205
RWaters@NatickHA.org
با تعیین وقت قبلی موجود است.

سو هور 
مدیر مالی 
(508) 653-2971 x 204
Shur@NatickHA.org

دوروتی رایت
هماهنگ کننده مسکن سالمندان و خانواده
(508) 653-2971 x 201
DWright@NatickHA.org     

جوآن اودل
هماهنگ کننده مسکن سالمندان
(508) 653-2971 x 203
JODell@NatickHA.org

مایکل کلهر
مدیر مسکن / هماهنگ کننده بخش 8
(508) 653-2971 x 202
Mike@NatickHA.org

 
تعمیر و نگهداری و مدیریت هماهنگ کننده پشتیبانی
(508) 653-2971 x 200

جین پرسر
هماهنگ کننده خدمات مقیم
(508) 653-2971 x 206
JPurser @NatickHA.org

سرکارگر تعمیر و نگهداری جفری هارمون
مکانیک تعمیر و نگهداری. رایان پویریر
مکانیک تعمیر و نگهداری. کریس کولاری
مکانیک تعمیر و نگهداری. مایکل لوسوردو
مکانیک تعمیر و نگهداری. فینبار دویل
مکانیک تعمیر و نگهداری. رابرت کوتر