خواص

مسکن خانوادگی سبز جنگلی 

52 - واحدهای مسکن با کمک دولت برای خانواده ها

سدار گاردنز خانه سالمندان/ معلولین

259 - واحدها - مسکن سالمندان/معلولان با کمک دولتی

مسکن سالمندان/معلولان کولیج گاردنز 

45 - مسکن سالمندان/معلولان با کمک دولتی

خانه خانوادگی پارک وست هیل 16 - واحدهای مسکن خانوادگی

 

خانه های گروه وست هیل

واحدهای 8 - 1 خوابه

سایت های پراکنده مسکن خانوادگی 

21 - واحدهای مسکن خانوادگی با کمک دولتی