سازمان مستأجران باغ سرو

بیانیه ماموریت

سازمان مستأجران باغ سدر (CGTO) به دنبال کمک و خدمت به همه ساکنان و همچنین به طور کلی به جامعه بزرگ Natick است: برای تسهیل همراهی، اجتماع و دوستی بین ساکنان. برای توسعه، سازماندهی و حمایت از رویدادها و فعالیت های گروهی؛ برای ایجاد و حفظ سازمانی صادقانه، مثبت، تعاونی، بدون قضاوت، آرام که در آن همه ساکنان باغ سدر صدای مشترک خود را پیدا کرده و بیان کنند. (تصویب 3/3/06)